Formu je nutné si před zahájením podnikání zvolit. Tu, kterou si vyberete, můžete v průběhu podnikání změnit. Při výběru vhodné formy podnikání byste měli zvážit některé důležité faktory. K těm patří požadavky na základní kapitál, finanční možnosti, daňové zatížení, počet zakladatelů, rozsah ručení za závazky z podnikání a zvolit jaký bude právní rámec podnikání. K těm základním formám podnikání patří fyzická a právnická osoba. V čem se odlišují?  Například ve výši potřebného počátečního kapitálu, nebo také mírou ručení za závazky. Naši zákonodárci upravují formy podnikání v obchodním zákoníku.

gesto Dohodnuto

Nejčastější forma podnikání v České republice

Nejčastější formou podnikání u nás je podnikání fyzické osoby. Jedná se o osoby, které podnikají na základě živnostenského popřípadě jiného oprávnění, dále osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo soukromě hospodařící zemědělce, kteří jsou registrováni v dané evidenci. Podnikání fyzické osoby je pokládané jako nejbezpečnější a nejjednodušší. Ale nenechte se mýlit, i podnikání jako fyzická osoba má vedle výhod také nevýhody. K těm nevýhodám můžeme zařadit například to, že u každého právního jednání je přítomná jen ta fyzická osoba, která je podnikatelem. Kdyby se chtěla zastupovat jinou osobou, tak ta musí mít udělenou plnou moc. To není samozřejmě zadarmo.
Podnikatelský tým

A co neoprávněné podnikání?

To je upraveno živnostenským zákonem, kde je definováno jako provozování činnosti, která i když je předmětem živnosti, tak je vykonávaná bez živnostenského oprávnění. V případě, že se živnostenský úřad o tomto neoprávněném podnikání dozví, zahájí správní řízení, vydá rozhodnutí a uloží sankce. Zde je nutno doplnit, že neoprávněné podnikání je i podnikání osoby, která sice má živnostenské oprávnění, ale přitom vykonává úkony, které jsou nad rámec tohoto oprávnění. Nebo se jedná o úkony, které ve skutečnosti náleží do jiné živnosti.